Practicing yoga in 1994 and has never looked back.

Cách dạy của cô rất nhẹ nhàng và dễ tiếp cận với tất cả học sinh.

Practicing yoga in 2000 and has never looked back.