Cách dạy của cô rất nhẹ nhàng và dễ tiếp cận với tất cả học sinh.

Cách dạy của cô rất nhẹ nhàng và dễ tiếp cận với tất cả học sinh.